Проект „Подкрепа за успех“

Проект „Подкрепа за успех“

Проект „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

2021-2022

Група за допълнително обучение по български език и литература - I клас               Група за допълнително обучение по български език и литература - V клас

Група за допълнително обучение по български език и литература - II клас              Група за допълнително обучение по български език и литература - VI клас

Група за допълнително обучение по български език и литература - III клас              Група за допълнително обучение по български език и литература - VII клас

Група за допълнително обучение по български език и литература - IV клас              Група за допълнително обучение по математика - VII клас 

2021-2021

Група за допълнително обучение по български език и литература - I клас               Група за допълнително обучение по български език и литература - V клас

Група за допълнително обучение по български език и литература - II клас              Група за допълнително обучение по български език и литература - VI клас

Група за допълнително обучение по български език и литература - III клас              Група за допълнително обучение по български език и литература - VII клас

Група за допълнително обучение по български език и литература - IV клас              Група за допълнително обучение по математика - IV клас 

Група за допълнително обучение по математика - II клас                                                Група за допълнително обучение по математика - VII клас

2019-2020

Група за допълнително обучение по български език и литература - I клас               Група за допълнително обучение по човекът и природата - V клас

Група за допълнително обучение по български език и литература - II клас              Група за допълнително обучение по български език и литература - VI клас

Група за допълнително обучение по български език и литература - III клас              Група за допълнително обучение по български език и литература - VII клас

Група за допълнително обучение по български език и литература - IV клас              Група за допълнително обучение по математика - IV клас 

Група за допълнително обучение по математика - VII клас